Štatút rady školy

Štatút rady školy

http://www.souplevoca.sk/sites/default/files/Rada-skoly_statut_od-06.202...

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča, 054 27
ŠTATÚT RADY ŠKOLY

V zmysle § 25 a § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča (ďalej len „rada školy“).
(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy

Čl. 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy
(1) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.
(2) Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania; v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.
(3) Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

Čl. 3
Činnosť rady školy
(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy.
(2) Rada školy:
a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, resp. k jej spojeniu s inými školami.
(3) Rada školy sa ďalej vyjadruje:
a) k návrhu na počty prijímaných žiakov,
b) k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,
c) k návrhu na úpravu v učebných plánoch, k návrhu skladby vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a k návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
d) k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
e) ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach pre školy pre realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,
f) k návrhu rozpočtu školy,
g) k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
h) ku správe hospodárení školy,
i) ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

Čl. 4
Zloženie rady školy
(1) Rada školy má 11 členov.
(2) Členmi rady školy sú:
a) 3 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy,
b) 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
c) 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
d) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
e) 1 zvolený zástupca žiakov školy.

Čl. 5
Členstvo v rade školy
(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.
(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
(3) Voľba zástupcu ostatných zamestnancov školy do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.
(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov zastúpených členmi Žiackej školskej rady pri SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča.
(5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(6) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.
(7) Členstvo v rade školy zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa členstva,
c) ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl. 5 ods. (6),
d) ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo ostatných zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
e) ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
f) ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
g) odvolaním zvoleného alebo delegovaného člena podľa Čl. 4 ods. (2),
h) odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo pri neplnení povinnosti vyplývajúcich z členstva v rade školy,
i) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(8) Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

Čl. 6
Pravidlá rokovania rady školy
(1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu rady a podpredsedu rady školy.
(2) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
(3) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu a podpredsedu, ako aj mená a priezviská jej členov a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.
(4) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy zriaďovateľovi najneskôr do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy.
(5) Predsedu rady školy rada odvoláva ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) o to sám požiada.
(6) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.
(7) Rada školy je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania do funkcie alebo odvolania z funkcie riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.
(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
(9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred ukončením funkčného obdobia rady školy.

Čl. 7
Práva a povinnosti člena rady školy
(1) Člen rady školy má právo:
a) voliť a byť volený,
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety , prípadne materiály.
(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy v prípade zástupcu volenej kategórie dá návrh na kooptovanie nového zástupcu tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje. V prípade delegovaného zástupcu, predseda rady školy požiada zriaďovateľa o doplnenie rady školy.
(3) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada rieši mimoriadne zložitý problém, môže si vyžiadať písomné stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.
(4) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými predpismi.

Čl. 8
Povinnosti predsedu rady školy
(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyradené do pôsobnosti iných orgánov.
(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí rady školy po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh štatútu rady školy k jeho schváleniu.
(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá za jej predsedu jej podpredseda.
(6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné, voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
(7) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy a zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
(8) Predseda rady školy vypracuje ročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.
(9) Výročná správa obsahuje:
a) prehľad činnosti vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka a
c) ďalšie údaje určené radou školy.
(10) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy rada školy zasiela zriaďovateľovi.

Čl. 9
Hospodárenie rady školy
(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy. Riaditeľ školy v spoluprácu s radou školy vypracuje vnútornú smernicu pre financovanie rady školy.
(2) Rada školy nemá vlastný majetok.
(3) Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.
(4) Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
(5) Návrh rozpočtu predkladá predseda rady školy po jeho prerokovaní a schválení riaditeľom školy na schválenie rade školy najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Čl. 10
Účinnosť
Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa ............... a od tohto dňa nadobúda účinnosť.
V Levoči
(podpis)
Meno a priezvisko predsedu rady školy

Čl. l

Základné ustanovenie

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča (ďalej len "rada školy") podľa § 24 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona 596/2003 Z. z. , vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhlášky MŠ SR č. 230/2009, ktorou sa mení vyhláška č. 291/2004.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

(3) Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa
školy na základe výberového konania; v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických princípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.

(4) Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci pedagogických a ostatných zamestnancov školy.

(2) Rada školy:

 1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
 2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,
 3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho odvolanie
  z funkcie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
 4. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, resp. k jej spojeniu s inými školami.

(3) Rada školy sa ďalej vyjadruje:

 1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,
 2. k návrhu na zaradenie nových študijných a učebných odborov a ich zameraní,
 3. k návrhu na úpravu v učebných plánoch, k návrhu skladby vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,
 4. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
 5. ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy pre realizáciu
  výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,
 6. k návrhu rozpočtu školy,
 7. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,
 8. ku správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 9. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho každoročnému vyhodnoteniu.

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 5 až 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:

 1. 3 zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy,
 2. 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,
 3. 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy,
 4. 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
 5. 1 zvolený zástupca žiakov školy.

Čl. 5

Členstvo v rade školy

(1) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školu.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(3) Voľba zástupcov ostatných zamestnancov školy do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním ostatných zamestnancov školy.

(4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov zastúpených členmi Žiackej školskej rady pri SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča na zasadnutí žiackej školskej rady.

(5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(6) Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

(7) Členstvo v rade školy zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia rady školy,
 2. vzdaním sa členstva,
 3. ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa Čl. 5 ods. 6,
 4. ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,
 5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,
 6. ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,
 7. odvolaním zvoleného alebo delegovaného člena podľa Čl. 4 ods. 2,
 8. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo pri neplnení povinností vyplývajúcich z členstva v rade škkoly,
 9. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 10. smrťou člena alebo vyhlásením ho za mŕtveho.

(8) Členstvo v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.

(9) Ak členovi rady školy zanikne členstvo v rade školy z dôvodov uvedených v Čl 5, bod (7), písm. b) - j), na jeho miesto bude kooptovaný kandidát, ktorý bol vo voľbách do rady školy na príslušných úsekoch podľa počtu hlasov ďalší v poradí.

(10) V prípade, ak nie je možné nahradiť člena rady školy kooptovaním, musia sa uskutočniť nové voľby.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

(1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí tajným hlasovaním volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu rady školy.

(2)Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy. Predsedu rady školy počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda rady školy.

(3) Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb predsedu, podpredsedu rady školy, ako aj mená a priezviská jej členov a môže obsahovať aj mená a priezviská kandidátov navrhnutých do územnej školskej rady. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda rady školy a jej vyhotovenie zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

(4) Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy Prešovskému samosprávnemu kraju najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

(5) Predsedu rady školy rada školy odvoláva:

 1. ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. ak o to sám požiada,

(6) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jej členov, ak koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(7) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(8)Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania do funkcie alebo odvolania z funkcie riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(9) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

(10)Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred ukončením funkčného obdobia rady školy.

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen rady školy má právo:

 1. voliť a byť volený,
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
 5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu. Predseda rady školy v prípade zástupcu volenej kategórie dá návrh na kooptovanie nového zástupcu tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje. V prípade delegovaného zástupcu, predseda rady školy požiada zriaďovateľa o doplnenie rady školy.

(3)Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne zložitý problém, môže si vyžiadať písomné stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.

(4) Člen rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom rady školy, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak tieto nie sú zákonom alebo štatútom rady školy vymedzené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní rady školy po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh štatútu rady školy k jeho schváleniu.

(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy podpredseda rady školy.

(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá za predsedu jej podpredseda.

(6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(8)Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca bežného školského roku.

(9) Výročná správa obsahuje:

 1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,
 2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 3. ďalšie údaje určené radou školy.

(10) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl. 9

Hospodárenie rady školy

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. Za finančnú úhradu nákladov rady školy zodpovedá riaditeľ školy. Riaditeľ školy v spolupráci s radou školy vypracuje vnútornú smernicu pre financovanie rady školy.

(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

(3) Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(4) Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

(5) Návrh rozpočtu predkladá predseda rady školy po jeho prerokovaní a schválení riaditeľom školy na schválenie rade školy najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Čl. 10

Účinnosť

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 6.7.2012 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Levoči dňa 6.7.2012

Mgr. Zuzana Kollárová, predseda rady školy

Dodatok č. 1

V zmysle dodatku č. 10 k zriaďovacej listine SOŠ Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča sa zmenil názov školy na:
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča,

s účinnosťou od 01.09.2018. Z uvedeného vyplýva, že Čl. 1 Základné ustanovenia sa mení nasledovne:

I.

Čl. 1

Základné ustanovenia

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča (ďalej len „rada školy“) podľa § 24 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

II.

1. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 02.10.2018.

Mgr. Zuzana KOLLÁROVÁ, v.r.

predseda rady školy