Prevádzkový poriadok telocvične

Telocvičňa SOŠ Majstra Pavla v Levoči, Kukučínova 12, s.č. 2991 je majetkom VÚC Prešov v správe SOŠ Majstra Pavla v Levoči. Pre užívateľov tohto objektu platí od 25.10.2001 tento prevádzkový poriadok.

Telocvičňa slúži na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy pre žiakov SOŠ Majstra Pavla Levoča a pre fyzické a právnické osoby, ktoré majú s SOŠ Majstra Pavla uzatvorenú zmluvu o prenájme nebytových priestorov. Ďalej slúži pre kultúrne, občianske a podnikateľské aktivity, ktoré sú vykonávané s písomným súhlasom riaditeľa školy.

 1. Vstup do priestorov telocvične majú dovolené iba tí športovci, ktorí majú pridelenú užívaciu hodinu. Za účasť oprávnených športovcov zodpovedá vedúci, uvedený v zmluve o nájme.
 2. Športovci môžu vstúpiť do priestorov im vyhradených spolu so zodpovedný vedúci maximálne 15 minút pred prideleným užívacím časom a musia ich opustiť do 30 min. od jeho skončenia.
 3. Je zakázaný vstup cudzím osobám do technologických priestorov.
 4. Do telocvične je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou.

Je zakázané:

 1. do telocvične vodiť psov,
 2. vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku,
 3. hrať futbal s akoukoľvek loptou,
 4. vešať sa na basketbalové koše (z bezpečnostných dôvodov),
 5. nosiť jedlo, pitie a žuvačky.
 6. Všetky poruchy a škody hlásiť správcovi telocvične, učiteľovi telocviku alebo hospodárke školy.
 7. Všetky väčšie úrazy zapísať do knihy úrazov (žiaci u učiteľa, nájomcovia u správcu) a hlásiť vedeniu školy.
 8. Pri odchode z miestností skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v užívaných priestoroch.
 9. V priestoroch objektu telocvične je prísny zákaz fajčiť.

Pre podnikateľskú činnosť správca vedie evidenciu časového využitia telocvične. Tieto podklady slúžia ako fakturačný doklad.

Prevádzkovateľ telocvične si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmien v tomto prevádzkovom poriadku, ak si to vyžiadajú prevádzkové podmienky. Porušovanie prevádzkového poriadku telocvične môže mať za následok predčasné ukončenie platnosti zmluvy o nájme.