PROJEKTY ŠKOLY


Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

NP POP: https://mpc-edu.sk/sk/project/pop

NP POP II : https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2

NP POP III : https://nivam.sk/np-pop3/
http://souplevoca.sk/sites/default/files/narodny-projekt---pop-3---plaga...

MPC: https://mpc-edu.sk

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

Systém duálneho vzdelávania

ŠKOLA JE PARTNEROM NÁRODNÉHO PROJEKTU

"DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP"

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Kód ITMS: 312011C789
Dĺžka realizácie: 01.2016 - 10.2020
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aktualizačné vzdelávanie

SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9 Levoča je v školskom roku 2023/2024 poskytovateľom aktualizačného vzdelávania v programe: Rozvoj mentorských kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia.
http://webmail.souplevoca.sk/sites/default/files/Hodnotenie-vzdelávania_Rozvoj-mentorských-kompetencií.pdf

V školskom roku 2021/2022 Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča bola poskytovateľom aktualizačného vzdelávania v programoch:
1. Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky.
2. Kritické myslenie.
3. Projektové vyučovanie.

Syndikovať obsah